65925


Kleště „papoušek“ Widia

Kleště „papoušek“ Widia na obklady.